ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО СДЕЛКАТА МЕЖДУ ЧЕЗ И ЕВРОХОЛД

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ОТНОСНО СДЕЛКАТА МЕЖДУ ЧЕЗ И ЕВРОХОЛД

От Клъстер за свободно слово, медии и журналистика

На вниманието на г-н Бойко Атанасов

Председател на КФН – Комисия за Финансов Надзор

Адрес: България, София 1000, ул. „Будапеща“ 16

Уважаеми г-н Бойко Атанасов,

Във връзка с информацията, че на 20 юни 2019 г. публичния холдинг Еврохолд е подписал договор за придобиване на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България,  публикувана официално на интернет страницата на компанията и на база на информацията, че  Комисията за финансов надзор работи усилено по проверката на „Еврохолд България“ АД, публикувана официално на интернет страницата на комисията, се обръщаме към Вас със следния въпрос:

Ще позволите ли изповядването на сделката предвид, че ЧЕЗ се намира в ситуация на фрапантно закононарушение, установено спротоколно решение на Министерския съвет на Република България, и съответно е налице стартирало производство на Европейската Комисияза установяване на нарушение относно Директива 2012/27/ЕС?

Предвид реалния риск за енергийната и финансова сигурност на страната в следствие на тежка санкция от страна на Европейската Комисия, ще задължите ли закононарушителя ЧЕЗ да изчисти задълженията си произтичащи от Закона за Енергийна Ефективност преди да дадете зелена светлина за придобиване на българските му активи от страна на Еврохолд?

Прилагаме мащабното и навременно разследване на АЛАРМА и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика

, както и разкритията на други медии, относно закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите, смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева(разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за ток)!!!

Във връзка с публикувания на 24 януари 2019 г. информационен документ на официалната страница на Европейската Комисия за стартирането на производство за установяване на нарушение относно Директива 2012/27/ЕС и изпращането на официално уведомително писмо до България със срок от два месеца за отговор.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm

Както и във връзка с публикуванотона официалната страница на АУЕРпротоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. с утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г., както и отчетеното към момента неизпълнение за 2017г.

https://www.seea.government.bg/bg/vazhno/9945-individualni-tseli-2018

АЛАРМА отправи официално запитване до всички заинтересувани институции относнофрапантното неизпълнение (ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ) с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица:

– индивидуална цел за енергийни спестявания 2017 г.     423,533 ГВтч (100,00%)

– неизпълнение 2017 г.                                                               396,868 ГВтч (93,70%)

В последствие АУЕР публикува на официалната си страница НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО от страна на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за Енергийна Ефективност на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017г. и 2018г., както и проекто задълженията за 2019г:

https://www.seea.government.bg/documents/Individualni_Celi_Proekt_15.03.2019.pdf

Кумулативно неизпълнението за 2017г. и 2018г. както и новата цел за 2019г. възлиза съответно на 455 ГВтч за ЧЕЗ, на 359ГВтч за Енерго-Про и на 455ГВтч за ЕВН което води до над 1 милярд лева не извършени директни инвестиции при крайните потребители и/или до близо 40 милиона лева не придобити Удостоверения за Енергийни Спестявания, компенсация за индустриите и общините реализирали вместо закононарушителите инвестициите.

В официален отговор до редакцията Изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, на когото е възложен контрола върху спазването на закона, заявява, че ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона с периодични глоби до 500.000лв!!!

“Приложено Ви изпращам отговор на поставени от Вас въпроси.

По силата на изискванията на Директива 2012/27/ЕО България е поела ангажимент, като страна-член на Общността, да изпълнява Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.

Напредъка по изпълнението на този национален ангажимент се отчита в Европейската комисия ежегодно чрез Годишните отчети на НПДЕЕ.

Цитираното процентно неизпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания се базира на поименен списък, актуален към март 2018 г. 

 „Неизпълнение“ на цел за 2017 г. може да бъде установено, съответно санкционирано, най-рано едва след изтичане на законово-установения срок за оценка и определяне на годишни задължения за текущата (2019) година (публикувано на официалната страница на АУЕР, бележка на редакцията).

Ивайло Алексиев, изп. директор АУЕР“

В официалното ПРЕДЛОЖЕНИЕ на „ЧЕЗ Електро България“ АД (основен актив предмет на сделката с Еврохолд, бележка на редакцията) за утвърждаване на необходими приходи и цени за услугата „обществено снабдяване с електрическа енергия“ за регулаторен период, в сила от 01.07.2019 г., дружеството признава официално пред КЕВР неизпълнението на индивидулните си цели произтичащи от Закона за Енергийна Ефективност информирайки регулатора, че през месец юни управителния съвет на дружеството е одобрило „Стратегия за изпълнение на целите за енергийни спестявания“ с включен „План за действие“.

http://www.dker.bg/uploads/zaqvlenia_ceni/2019/el/cez-elektro-bulgaria-ad.pdf

 

В т.6 на предложението на „ЧЕЗ Електро България“ АД можем да прочетем „Предвид натрупването на неизпълнението и формирането на кумулативна цел за всяка година, която е многократно по-голяма от единичната стойност на целта за съответната година, като икономически обоснован за дружеството е избран вариантът за закупуване на Удостоверения за енергийни спестявания от мерки въведени в експлоатация в година предхождаща годината или в същата година, за която е влязло в сила съответното задължение… Във връзка с гореизложеното бяха направени преизчисления на необходимите средства за изпълнение на целите чрез покупка на Удостоверения за енергийни спестявания, реализирани от трети лица. На база на новите изчисления е направено доначисление на провизията за енергийна ефективност в Годишния финансов отчет за 2018г…“

 

С настоящето отворено писмо се обръщаме към институциите, и в частност КФН вярвайки искрено, че на база Вашите правомощия няма да позволите придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България от страна на публичния холдинг Еврохолд докато компаниите от групата ЧЕЗ не изчистят ситуацията на фрапантно закононарушение застрашаващо енергийната и финансова сигурност на страната!!!

 

Кристиян Коев, председател на Клъстер за

Свободно слово, медии и журналистика
bgmediacluster@gmail.com

тел.: 0895 757937
София

25.06.2019 г.