ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН срещу ИНСТИТУЦИИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред в БЪЛГАРИЯ?

ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН срещу ИНСТИТУЦИИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред в БЪЛГАРИЯ?

Както вече писахме, мащабното и навременно разследване на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, както и разкритията на “Капитал”,

относно закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите, смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева(разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за ток) е в АПОГЕЯ си (Приложение към Решение на МС 27)!!!

На отправеното от АЛАРМА официално запитване до всички заинтересувани институции относно фрапантното неизпълнение (ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ) с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица:

– индивидуална цел за енергийни спестявания 2017 г. 423,533 ГВтч (100,00%)
– неизпълнение 2017 г. 396,868 ГВтч (93,70%)

И най-важното кога ИНСТИТУЦИИТЕ смятат да започнат да санкционират ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН относно неспазването на Закона за Енергийна Ефективност!!!

Изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, на когото е възложен контрола върху спазването на закона, заявява в официален отговор до редакцията, че от месец март ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона с периодични глоби до 500.000лв!!!

“Приложено Ви изпращам отговор на поставени от Вас въпроси.

По силата на изискванията на Директива 2012/27/ЕО България е поела ангажимент, като страна-член на Общността, да изпълнява Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.

Напредъка по изпълнението на този национален ангажимент се отчита в Европейската комисия ежегодно чрез Годишните отчети на НПДЕЕ.

Цитираното процентно неизпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания се базира на поименен списък, актуален към март 2018 г.

„Неизпълнение“ на цел за 2017 г. може да бъде установено, съответно санкционирано, най-рано едва след изтичане на законово-установения срок за оценка и определяне на годишни задължения за текущата (2019) година (месец март 2019г. бележка на редакцията).

Ивайло Алексиев, изп. директор АУЕР“

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР,

Уважаема г-жо Теменужка Петкова, министър на енергетиката,

Уважаеми г-н Бойко Борисов, минстър председател на Република България,

Законо-установения срок ИЗТЕЧЕ!!!

ДО ИНСТИТУЦИИТЕ: На страната на монополистите от ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН ли сте или на страната на ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред?

ДО ИНСТИТУЦИИТЕ:

На страната на монополистите от ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН ли сте или на страната на ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред?

Мащабното и навременно разследване на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, както и разкритията на “Капитал”,

относно

закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите, смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана с

над 1 милярд лева (разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за токе в АПОГЕЯ си (Приложение към Решение на МС 27)!!!

Във връзка с публикувания на 24 януари 2019 г. информационен документна официалната страница на Европейската Комисия за стартирането на производство за установяване на нарушение относно Директива 2012/27/ЕС и изпращането на
официално уведомително писмо до България със срок от два месеца за отговор.


http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm

Както и във връзка с публикуваното на официалната страница на АУЕР протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. с утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г., както и отчетеното към момента неизпълнение за 2017г.


https://www.seea.government.bg/bg/vazhno/9945-individualni-tseli-2018

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика отправи официално запитване до всички заинтересувани институции относно фрапантното неизпълнение (ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ) с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица:

– индивидуална цел за енергийни спестявания 2017 г. 423,533 ГВтч (100,00%)
– неизпълнение 2017 г. 396,868 ГВтч (93,70%)

Също така, сигнализирахме ИНСТИТУЦИИТЕ и относно НАРУШЕНИЯТА НА ЛИЦЕНЗИТЕ от страна на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.
Основното и най-важното, за което попитахме ИНСТИТУЦИИТЕ е какво смятат да предприемат и кога ще започнат да санкционират ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, относно неспазването на Закона за Енергийна Ефективност!!!

Както анонсирахме, разследването на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, е в АПОГЕЯ си!!!

ИНСТИТУЦИИТЕ заявяват в официалните отговори до редакцията, че от месец март ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона!!!

На официалното запитване до изпълнителния директор на АУЕР, Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие, на когото е възложен контрола върху
спазването на Закона за Енергийна Ефективност:

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев,

Моля да отговорите дали все още дружествата за търговия с ел. енергия на българския регулиран и свободен пазар и с топлинна енергия, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЧЕЗ Електро България АД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Енерго Про Енергийни Услуги ЕООД и Енерго Про Продажби АД,

са в неизпълнение на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017 г. и 2018 г.?”

Получихме следния официален отговор от АУЕР (съкращение на редакцията):

Приложено Ви изпращам отговор на поставени от Вас въпроси.

Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с мен.

По силата на изискванията на Директива 2012/27/ЕО България е поела ангажимент, като страна-член на Общността,

да изпълнява Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.

Мерките по изпълнението на националната цел са включени в Националния план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ).

Напредъкът по изпълнението на този национален ангажимент се отчита в Европейската комисия ежегодно чрез Годишните отчети на НПДЕЕ. Една от мерките в НПДЕЕ е схемата за задължения. Схемата се изпълнява от всички държави членки във връзка с изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.

Част от НСЗЕЕ са индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените по чл. 14 от Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

Цитираното процентно неизпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания се базира на поименен списък, актуален към март 2018 г.

Съгласно ЗЕЕ и изискванията на Директива 2012/27/ЕС отчитането на напредъка става на годишна база, като периода за събиране на информация е до март месец на следващата година. В момента се събира и обработва информацията за 2018 г.

Изпълнението на националната цел, както и на националната схема за задължения е обект на ежегоден анализ и оценка, които се извършват в момента, съгласно посочените в националното законодателство срокове. Актуална информация за 2018 г. ще бъде налична и публикувана именно през месец март 2019 г.

На втория поставен от нас въпрос до изпълнителния директор на АУЕР:

“Ако е така (трите монополиста са в закононарушение, бележка на редакцията), наложени ли са санкции по случая, което е задължение на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, защото липсата на такива би довела до съмнения за корупционни практики?

Получихме следния официален отговор от АУЕР (съкращение на редакцията):

Санкции за „неизпълнение“ на индивидуални задължения за 2017 г., които подлежат на текущо доказване през цялата 2018 г., няма как да бъдат наложени. „Неизпълнение“ на цел за 2017 г. може да бъде установено, съответно

санкционирано, най-рано едва след изтичане на законово-установения срок за оценка и определяне на годишни задължения за текущата (2019) година.

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, Уважаема г-жо Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Уважаеми г-н Бойко Борисов, минстър председател на Република България,

Законо-установеният срок за установяване на неизпълнението (закононарушението) на индивидуалните задължения за 2017 г.,

ИЗТЕЧЕ!!!

Сега целият народ ще види дали сте корумпирани от монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН или сте на страната на гражданите!!!

От вашето действие или бездействие ще зависи КОЙ ще плати сметката по стартираното производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева!!!

Разследването ни продължава.

Очаквайте отговорите на официалните запитвания до:

МЕ – Министерство на Енергетиката Министър Теменужка Петкова МИ – Министерство на Икономиката Министър Емил Караниколов КЕВР – Комисия за Енергийно и Водно Регулиране Председател Иван Иванов КЗК – Комисия за Защита на Конкуренцията Председател Юлия Ненкова АПСК – Агенция за Приватизация и Следприватизационен Контрол Изпълнителен директор П. Александрова

Освен на ЧЕЗ, и лицензът на Енерго Про е за отнемане!!!

Освен на ЧЕЗ, и лицензът на Енерго Про е за отнемане!!!

Разследване на Аларма
Разкрития на „Капитал“

Мащабното и навременно разследване на АЛАРМА и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика относно закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите,

смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милиард лева (разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за ток) по тяхна вина, се натъкна на фрапиращи нарушения на лицензите (Приложение към Решение на МС 27)!!!

Предвид, че комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани покупката на активите на CEZ Group от „Инерком Груп“, за да не доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група,

кога комисията ще разгледа многократно по-голямата концентрация и господстващото положение на Енерго Про при производството и доставка на едро на електрическа енергия от хидроенергийни централи?

Само преди няколко години „Енерго-Про България“ ЕАД влезе във владение като едноличен собственик на „ВЕЦ Енергия холдинг“ ЕАД и притежаваните пряко от дружеството водноелектрически централи: – ВЕЦ „Пирин“, ВЕЦ „Спанчево“ – обединени в каскада „Пиринска Бистрица“, ВЕЦ „Катунци“, ВЕЦ „Огоста“, ВЕЦ „Самораново“, ВЕЦ „Бистрица“ с каскада от осем мини ВЕЦ-а и ВЕЦ „Славово“, и ВЕЦ „Карлуково“.

Не е ли налично хоризонтално припокриване между дейностите на компаниите, собственост на Енерго Про, в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от хидроенергийни централи?

Не са ли налични в дружествата, притежавани от Енерго Про,

и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата на пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, както отбелязват от КЗК, за покупката на активите на CEZ Group от „Инерком Груп“?

Не са ли налични съществени вертикални ефекти, които водят до значително предимство на концентрираните в групата на Енерго Про компании пред техните конкуренти,

което от своя страна възпрепятства ефективната конкуренция на електро енергийния пазар и води до монополните последствия при формирането на цените, на които сме свидетели ежедневно?

Пуснали сме официални запитвания до всички цитирани страни, монополистите и държавните институции. След изтичане на законоустановените срокове за отговор и окомплектоване на разследването ще сезираме по надлежния ред компетентните национални разследващи органи както и Европейската Комисия стартирала производството срещу България!!!

Няма да позволим отново гражданите да плащат за безхаберието от страна на държавата спрямо енергийните монополиси и на практика да бъдат ограбени!!!

“Още по темата”

Както първа Аларма и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика разкри в своето мащабно и навременно разследване публично оповестено чрез статиите в нашия сайт:

“България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!”

„ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците!”

“Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!”

“Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!”

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

и колегите от други медии започнаха своите разследвания:

“КАПИТАЛ: Къде са ви енергийните спестявания”

Както можем да прочетем в статията на колегите от КАПИТАЛ,

има съвсем лесен начин да бъде спасен българския данъкоплатец от милиардна санкция на Европеиската Комисия и при това “…разходите на енергийните дружества биха били много по-малки – за ЕВН около 6.4 млн. лв., за ЧЕЗ – 6.6 млн., а за „Енерго-про“- около 5 милиона…”,

но Калина Трифонова от ЕВН предпочита да задържи откраднатото и да не го върне на бизнеса!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

Разследване на Аларма

Калина Трифонова от ЕВН счита, че е по-добре България да е санкционирана и българските данъкоплатци да платят над 1 милярд лева от джоба си вместо трите монополиста да върнат на бизнеса откраднатите от ЧЕЗ 30 милиона лева за енергийна ефективност!!!

Както първи разкрихме в своето мащабно и навременно разследване публично оповестено чрез статиите в нашия сайт:

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците!

“Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!”

“Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!”

и колегите от други медии започнаха своите разследвания:

“КАПИТАЛ: Къде са ви енергийните спестявания”

Както можем да прочетем в статията на колегите от КАПИТАЛ,

има съвсем лесен начин да бъде спасен българския данъкоплатец от милярдна санкция на Европеиската Комисия и при това “…разходите на енергийните дружества биха били много по-малки – за ЕВН около 6.4 млн. лв., за ЧЕЗ – 6.6 млн., а за „Енерго-про“- около 5 милиона…”,

но Калина Трифонова от ЕВН предпочита да задържи откраднатото и да не го върне на бизнеса!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!

Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!

Неправителствени организации се готвят да искат сметка на премиера Бойко Борисов дали ще проспи голямата тесла, която ни се готви от ЕС заради енергийните монополисти ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

В резултат на инертното поведение на всички заинтересовани контролни органи, ЧЕЗ не е изпълнила с десетки милиони лева поетите приватизационни ангажименти за инвестиции в Енергийна ефективност и след това е допринесла и за стартиране на производство на ЕК за установяване на нарушение на Директива 2012 /27/ЕС, предвид огромното неизпълнение на индивидуални цели на ЧЕЗ (приложение към решение на МС 27 ).

Март месец е последният срок, който ни е даден за изпълнение на годишна база на енергийната ефективност, поета като ангажимент от монополистите или в противен случай държавата ще бъде глобена с милиард лева. НПО – тата ще питат премиера дали знае за това и да каже поредна схема ли е, след като нищо не се прави по въпроса. Оказва се, че ЧЕЗ дори се опитва да си присвои 30 милиона неправомерно.

Вече започнаха и опитите на монополистите сметката да бъде платена от държавата чрез крайните потребители със сметките за ток на домакинствата. Опасността е голяма, а премиера и Теменужка Петкова мълчат. Вече подготвяме запитвания, от чиито отговор зависи дали ще организираме ефективни протестни действия пред МС.

Този път ние, гражданите, няма да плащаме сметката заради ЧЕЗ, заканиха се софиянци!

„ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците! Шефът на АУЕР Ивайло Алексиев, Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката мълчат за схемата!

Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!

Разследване на Аларма

Както първи сигнализирахме, България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, а те предлагат сметката да се плати от държавата вместо тях, както е по закон, тоест от джоба на българския данъкоплатец.

Монополисти са в огромно неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС и действащия закон в България, а от вчера предлагат и промяна на закона и увеличение на цената на тока!!!

Наглото предложение беше илюстрирано вчера от Калина Трифонова, представляваща монополиста ЕВН и Националната Енергийна Камара (монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, американските централи и ВЕИ асоциациите) пред чинно слушащите държавни представители от АУЕР, изп. директор Ивайло Алексиев, от КЕВР, председателя Иван Иванов и от Министерството на Енергетикара, зам. министър Жечо Станков.

Мащабното и навременно разследване на АЛАРМА се натъкна на нови фрапантни факти.

Единия от трите монополиста ЧЕЗ е в нарушение и на поетите лицензионни ангажименти за енергийно ефективни инвестиции в България и си е присвоил, под очите на Министерството на Икономиката и Министерството на Енергетиката, неправомерно повече от 30 милиона лева!!!

Видно от електронния сайт на Министерството на енергетиката, на 4 май 2006 г. Агенция за приватизация и ЧЕЗ подписват Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с подробно описани конкретни ангажименти и параметри. Същия ден е сключен Меморандум между Министерство на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., съгласно който ЧЕЗ поема ангажимент, който е извън ангажиментите по приватизационния договор, а имено ЧЕЗ да инвестира за срок от 4 години 40 млн. евро в Република България.

В рамките на 4-годишния срок на този Меморандум ЧЕЗ А.С. не е извършило инвестициите. Предвид на това на 15.12.2010 г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ЧЕЗ А.С. се подписва Анекс към Меморандума от 2006 г.

За пореден път отново не са изпълнени в пълния обем заявените проекти и ЧЕЗ А.С. и Министерството на икономиката и енергетиката пристъпват към преговори за пренасочване на остатъчния ресурс към нов тип проекти.

Така се стига до подписване на Анекс №2 към Меморандума на 27.06.2014 г. (Анекс №2: Приложение-2(1)-570931519), с което се дава възможност оставащата неизразходвана, но вече освободена сума, да може да бъде използвана за проекти за енергийна ефективност. Според Анекс № 2 ЧЕЗ трябва до 27 март 2017 г. да инвестира повече от 30 милиона лева в енергийна ефективност.

Очевидно и сроковете, предвидени от Анекс №2 към Меморандума, сключен същия ден с Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, са отдавна изтекли. Също така е очевидно, предвид фрапатното неизпълнение на определените с Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД), че и подробно описаните конкретни ангажименти и параметри в Анекс №2 към Меморандума не са изпълнени, както вече се е случило в годините с поетите ангажименти със самия Меморандум и с Анекс №1 към Меморандума.

В резултат на инертното поведение на всички заинтересувани контролни органи и институции, ЧЕЗ първо не е изпълнила с десетки милиони лева поетите приватизационни ангажименти за инвестиции в Енергийна Ефективност и след това е допринесла и за стартиране на 24 януари 2019г. на производство на Европейската комисия за установяване на нарушение на Директива 2012/27/ЕС, предвид огромното неизпълнение на индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД) (Приложение към Решение на МС 27).

Приложение към Решение на МС 27

Пуснали сме официално запитване до всички цитирани страни, но до момента не сме получили отговор нито от монополистите, нито от държавните институции и както обикновено българския данъкоплатец ще плати сметката от стотици милиони поради безстопанствеността на тези които трябва да контролират и санкционират монополистите – първи по ред Ивайло Алексиев, директор на АУЕР, Иван Иванов, председател на КЕВР, Жечо Станков, зам. министър на Енергетиката, както и представителите на Агенцията за Приватизация и Следприватизационен Контрол!!!

След изтичане на законоустановените срокове за отговор, при липса на реакция от страна на агенциите, ще предоставим мащабното и навременно разследване на АЛАРМА на компетентните органи в България за санкциониране на закононарушенията от страна на монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

Отново сметката ще се плати от джоба na българския данъкоплатец, предизвиквайки протести, подобни на тези от 2013-2014 година, заради високите сметки на електроенергията за българските домакинства.

Опасността идва от неизпълнение по директива 2012/27/ЕС, според която при неизпълнение по закона за енергийна ефективност и определените им индивидуални цели от регистрираните дружества за търговия с ел. енергия на българския регулиран и свободен пазар ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД) , Енерго Про (Енерго Про енергийни услуги ЕООД, Енерго Про продажби АД) и EVN (EVN България еректроснабдяване ЕАД) държавата ще бъде санкционирана с огромна сума.

За съжаление тези дружества като монополисти са в огромно неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС до този момент. Възможно е да се чувстват недосегаеми в България, правейки каквото си пожелаят, ощетявайки държавата с неизпълнение на европейските директиви по закон и поетите ангажименти към България.

Случи ли се това, сметката отново ще бъде платена от всички нас, крайните потребители, чрез сметките за ток към домакинствата. Притеснително е, че европейската комисия стартира на 24 януари 2019 година производство за установяване на нарушения, изпращайки официално уведомително писмо до България, давайки срок от два месеца за отговор дали е спазена директивата.

Оказва се, че данните за неспазванe на европейската директива в България са скандални. Сезирани сме от ЕС, след последно протоколно решение на МС 27 от 11.07. 2018 година (Приложение към Решение на МС 27),

от което се разбира и отчита деветдесет и четири процента (94%) неизпълнение на целите от страна на задължените лица, търговци на енергия за 2017 година.

За 2018 година положението е подобно, като по този начин става невъзможно изпълнението на целите в програмния период 2016-2020 година. Това със сигурност ще доведе до многомилионните санкции за България a в левове, ще стигнат и милиард. Питаме се, от къде държавата ще вземе тези пари?!

Отново ли гражданите ще плащаме безхаберието от страна на държавата спрямо енергийните монополиси и защо не са взели никакви мерки по въпроса!?

В уведомителното писмо на ЕК, пратено до българските власти, ясно е посочено, че държавите членки, като България, трябва в двумесечен срок да отговорят на ЕК. Ако това не се случи, комисията ще прати мотивирано становище на техните органи и това води до огромни неустойки. Тук идва и опасността дали ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще изпълнят изискванията на закона и дали държавните органи ще си свършат работата, принуждавайки ги това да се случи!

Видно е нежеланието на ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН да изпълнят изискванията, предвиждащи механизма за покриване на индивидуалните им цели за енергийни спестявания, като това са (директни инвестиции в ЕСКО проекти, закупуване на удостоверения за енергийни спестявания и други), въпреки че са длъжни. Отчитането за изпълнение е с краен срок 1.03.2019 година. При неспазване на определения срок България ще бъде санкционирана (разбирайте гражданите) по тяхна вина.

Опасността е реална и затова АЛАРМА започна мащабно и навременно разследване, дали АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие) си e свършила работата, защитавайки интереса на гражданите и държавата и най – вече, дали АУЕР не толерират фрапантното неизпълнение с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица, което би било престъпление!

Източник:

Разследване на АЛАРМА

Николай Банев използва Клъстер за свободно слово, медии и журналистика като гарант!

Николай Банев използва Клъстер за свободно слово, медии и журналистика като гарант!

Николай Банев използва Клъстер за свободно слово, медии и журналистика като гарант!

Николай Банев, от следствения арест, предпочете да разпространи писмото си, уличаващо в лъжи прокурор Гешев, чрез Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, като гарант, че ще е предоставено във всяка медия.

Клъстър за свободно слово, медии и журналистика ви предоставя ръкописа на Николай Банев,

изпълнявайки ангажимента си и спазвайки принципа за отразяване на всички гледни точки,

което е фундамент на свободата на словото, медиите и журналистиката.

Прокурор Гешев лъже и Банев го разобличава с писмо до медиите?

Скандал! Прокурор Гешев лъже и Банев го разобличава с писмо до медиите!

Николай Банев предпочете Клъстер за свободно слово, медии и журналистика да разпространи писмо – отговор към прокурор Гешев от спец прокуратурата, като Банев посочва лъжите, изказани от Гешев,

пред камерите на БТВ в сутрешния блок при Антон Хекимян. От Клъстер за свободно слово, медии и журналистика се чувстваме длъжни да запознаем всички медии с гледната точка на Банев, смятайки,

че равнопоставеността като медийно присъствие и гледни точки е задължителна между обвинение и обвиняем. Писмото е възможно да бъде третирано и като вид право на отговор, което всяка свободна медия би трябвало да даде на всеки гражданин, чието име е споменато в светлина, с която не е съгласен и е с друга гледна точка.

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика изпълни ангажимента, препращайки писмото на Николай Банев от следствения арест до редакционния имейл на предаването

на Хекимян „Тази сутрин“, като адресат, както и на телевизия „Евроком „, предаването на Сашо Диков

и до всички останали медии.

АЛАРМА също го получихме и го публикуваме без редакторска намеса:

Писмо до всички медии,

До г-н Антон Хекимян,

Отразили лъжите на Иван Гешев

до българските медии, отразили лъжите

на Иван Гешев

Спорна и изпълнена с истини 2019 – та година пожелавам на всички честни и безпристрастни журналисти от  Следствения арест!

В предаването на г-н Хекимян по БТВ от 07.01.2019г., г-н Гешев – Ръководител на Специализираната прокуратура на РБ за пореден път дезинформира общественото мнение, използвайки служебното си положение в процес на досъдебно производство. Нещо, повече, от ефира на БТВ,  а впоследствие през целия ден, от ефира на всички големи телевизии, непредубедените зрители чули от устата на високопоставения обвинител серия от лъжи.

Ето моя коментар на всяка от лъжите, разпространени широко и многократно от българските медии.

Първа лъжа от две части:

1. Г-н Гешев излъга, че френските власти са издирвали дълго Николай и Евгения Баневи и , че Френския съд е преценил тяхната виновност и ги е екстрадирал в България.

– Фактите:

В процеса на възбуденото досъдебно производство никой и по никакъв повод не е търсил Николай и Евгения Баневи. Нещо повече. На 24.10.2018г. служител от Сектор „Задържане“ на ГДНП разговаря с Николай Банев, като научава от него, че сем. Баневи с трите си деца, ще летят за София на 26.10.2018г. и свързва адвокат на сем. Баневи със следователка при СО – СП по досъдебното производство. Следователката определя час за разпит на 29.10.2018г. – 11:00ч., като за този час са уведомени Н. И Е. Баневи от адв. Милко Пенчев, провел разговора на 24.10.2018г. На 26.10.2018г. сем. Баневи, чекирайки се на летището в Ница за полета до София, с билети закупени три седмици по – рано, е задържано от Френската полиция с Постановление на Специализираната прокуратура, забележете, от 23.10.2018г.

Т.е.:

а) Специализираната прокуратура три седмици по – рано е знаела точния ден и час на пристигането на Н. и Е. Баневи на летище София. Въпреки всичко, на 23.10. – издава Европейска заповед за арест.

б) Само ден след това е проведен разговор между длъжностни лица по досъдебното производство и адвокат на сем. Баневи, но Европейската заповед за арест не е отменена.

– След унижаващото арестуване на летището в Ница на Н. и Е. Баневи, пред трите им малолетни деца, оставени сами на летището, Френските власти са предупредени, че ще получат допълнителна информация от Спец. Прокуратура и постановяват задържане в различни френски затвори на Н. и Е. Баневи.

– Второто постановление, пристигнало по – късно във Франция издадено от Спец. Прокуратура на 02.11.2018г. привлича, като обвиняеми вече трима души – Организирана престъпна група в състав Николай Банев, неговата съпруга и неговата майка.

Забележете, уважаеми журналисти,

С невероятни темпове (за периода 24.10. – 01.11.2018г.) потресаващи разкрития и анализи, Специализираната прокуратура успява да разкрие престъпления, различаващи се, в рамките на една работна седмица, „със скромните“ един милиар и двеста милиона лева.

Срамна и недостойна манипулация,

Шокираща френското правосъдие и принудила го след трикратно искане на допълнителни разяснения от българското обвинение да реши, че този „изключително „тежък“„ случай не е от неговата компетенция. Без каквото й да е разглеждане по същество,  изпълнявайки единствено исканията на българското обвинение, френския съд решава Н. и Е. Баневи да бъдат предадени на органите на българското правосъдие, с право решението на Съда в „Ex en provence” да бъде обжалвано в касационния съд в Париж. Н. и Е. Баневи, най – после запознавайки се почти месец по – късно с абсурдните обвинения на Спец. Прокуратура на Р.България, не обжалват това решение, за да се върнат час по – скоро в България и да докажат своята невинност.

Втора лъжа:

По време на интервюто с г-н Хекимян, шефът на Специализираната прокуратура се изяви, като социален работник и оправда нечовешките условия, в които са хвърлени обвинените Н. и Е. Баневи с подобните условия, в които живеят българските пенсионери. Забравяйки, че бидейки иинтервюиран, като заинтересовано лице, г-н Гешев си позволява внушения, целящи манипулиране на българската общественост. Вменявайки на публично морални вини в процеса на досъдебното производство на обвинените за финансови престъпления и при техен аморален арест в условия, близки до каторгите от осемнайсти век.

Вдъхновен  от журналистическия интерес, г-н Гешев продължи да сътворява нови лъжи в нови интервюта на 07.01.2019г.

Трета лъжа:

Както дяволът чете Евангелието, така и г-н Гешев е чел записите от намерения мобилен телефон в килията на Н.Банев.  Апропо, той не беше намерен в кутия за сок (тук вероятно г-н Гешев е бил излъган от други, привикнали към лъжи негови колеги), а зареждайки се от телевизора на 12 волта – годост на Министерството на правосъдието, като особено хуманна, високотехнологична придобивка в Следствените арести.

Но да не издребнявам. Вероятно факта, че за последните осем дни успял да се изкъпя един – единствен път вероятно ми идва в повечко. А и срещу мен са матовите, ужасно непрозрачни, мръсни прозорци, от които светлината се мъчи да пробие до листите ми през мухъла и още по – ужасната мръсотия  на обграденото от решетки пространство между тях и химикала ми.

Но да се върна към третата лъжа на г-н Гешев. Никога не съм искал политическо убежище от руските лобисти, според зам.главния прокурор. Точно обратното. Моите приятели от Русия, за разлика от смълчаните ми приятели в България, предложиха Евгения и децата ни да получат политическо убежище, човешки условия за живот и училище, където да се учат децата. Същите деца, които не са прегърнали родителите си вече седемдесет и четири дни.

Четвърта лъжа:

Г-н Гешев, въпреки, че би трябвало да има цялата истинска информация, продължава да твърди, че по сметки в Швейцария, Николай Банев има към един милиард лева. Ако не разполага с точна информация г-н Гешев – да си признае, докато е време. Поверената му институция често ползва неточна и ненадеждна информация. Може да се оправдае с „недоброжелателни“ колеги. Но ако е запознат, че тази фантастична сума никога не се  е появявала, никога не е била управлявана от Николай Банев – ще си подаде ли публично оставката?

Няма, дами и господа журналисти.

Дебелоочието и дебеловратието са еманацията на повечето власти. Оставям последващите коментари на вас, драги журналисти.

Със здраве от дълбоко заболелият следствен арест, респективно еманация на боледуващото ни общество!

08.01.2019г.

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика предостави ръкописно писмо от Николай Банев от ареста

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика предостави ръкописно писмо от Николай Банев от ареста за лъжите на прокурор Гешев!

От самия Клъстер ни увериха в автентичността писмото. В него той пише за лъжите на зам.-главния прокурор Иван Гешев и разкрива истината около ареста, екстрадирането в България и виновността на Евгения и Николай Баневи, които са обвинени в пране на пари и още 6 престъпления.

Банев пише, че предаване по бТВ от 7.01.2019г., г-н Гешев „за пореден път дезинформира общественото мнение, използвайки служебното си положение в процес на досъдебно производство“ и „непредубедените зрители са чули от устата на високопоставения обвинител серия от лъжи“.

Първата лъжа на Гешев, според Николай Банев е, че френските власти са издирвали дълго семейство Баневи и, че Френският съд е преценил тяхната виновност и ги е екстрадирал в България.

По думите му никой и по никакъв начин не е издирвал семейството му, а Специализираната прокуратура три седмици по – рано е знаела точния ден и час на пристигането на Н. и Е. Баневи на летище София. Въпреки всичко, на 23.10. – издава Европейска заповед за арест.

„С невероятни темпове (за периода 24.10. – 01.11.2018г.) потресаващи разкрития и анализи,

Специализираната прокуратура успява да разкрие престъпления, различаващи се, в рамките на една работна седмица, „със скромните“ един милиард и двеста милиона лева“,

пише Банев и подчертава , френското правосъдие е било шокирано от срамните и недостойни манипулици.

По думите му, след трикратно искане на разяснение от българското обвинение,

френският съд е решил, че случаят не е от неговата компетенция и „без каквото и да било разглеждане по същество“ съдът във Франция решил да предаде Евгения и Николай Баневи на българското правосъдие.

В писмото си Банев обвинява Гешев в лъжа и по отношение на условията в следствения арест,

„в които са хвърлени обвиняемите семейство Баневи“. Зам.-главният прокурор сравнява условията с такива, при които живеят българските пенсионери.

Николай Банев също така отрича някога да е търсил политическо убежище от руските лобисти.

„Моите приятели от Русия, за разлика от смълчаните ми приятели в България,

предложиха Евгения и децата ни да получат политическо убежище, човешки условия за живот и училище, където да се учат децата. Същите деца, които не са прегърнали родителите си вече седемдесет и четири дни“, пише обвиняемият бизнесмен.

В заключение той подчертава, че Гешев лъже и по отношение на фантастичната сума от един милиард лева, с която Баневи разполагат в швейцарска банка и запита дали зам.-главният прокурор ще си подаде публично оставката, ако е запознат, че въпросната сума никога не е управлявана от Николай Банев.

Ето и цялото писмо: