ДО ИНСТИТУЦИИТЕ: На страната на монополистите от ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН ли сте или на страната на ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред?

ДО ИНСТИТУЦИИТЕ:

На страната на монополистите от ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН ли сте или на страната на ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред?

Мащабното и навременно разследване на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, както и разкритията на “Капитал”,

относно

закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите, смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана с

над 1 милярд лева (разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за токе в АПОГЕЯ си (Приложение към Решение на МС 27)!!!

Във връзка с публикувания на 24 януари 2019 г. информационен документна официалната страница на Европейската Комисия за стартирането на производство за установяване на нарушение относно Директива 2012/27/ЕС и изпращането на
официално уведомително писмо до България със срок от два месеца за отговор.


http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm

Както и във връзка с публикуваното на официалната страница на АУЕР протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. с утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г., както и отчетеното към момента неизпълнение за 2017г.


https://www.seea.government.bg/bg/vazhno/9945-individualni-tseli-2018

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика отправи официално запитване до всички заинтересувани институции относно фрапантното неизпълнение (ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ) с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица:

– индивидуална цел за енергийни спестявания 2017 г. 423,533 ГВтч (100,00%)
– неизпълнение 2017 г. 396,868 ГВтч (93,70%)

Също така, сигнализирахме ИНСТИТУЦИИТЕ и относно НАРУШЕНИЯТА НА ЛИЦЕНЗИТЕ от страна на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.
Основното и най-важното, за което попитахме ИНСТИТУЦИИТЕ е какво смятат да предприемат и кога ще започнат да санкционират ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, относно неспазването на Закона за Енергийна Ефективност!!!

Както анонсирахме, разследването на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, е в АПОГЕЯ си!!!

ИНСТИТУЦИИТЕ заявяват в официалните отговори до редакцията, че от месец март ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона!!!

На официалното запитване до изпълнителния директор на АУЕР, Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие, на когото е възложен контрола върху
спазването на Закона за Енергийна Ефективност:

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев,

Моля да отговорите дали все още дружествата за търговия с ел. енергия на българския регулиран и свободен пазар и с топлинна енергия, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЧЕЗ Електро България АД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Енерго Про Енергийни Услуги ЕООД и Енерго Про Продажби АД,

са в неизпълнение на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017 г. и 2018 г.?”

Получихме следния официален отговор от АУЕР (съкращение на редакцията):

Приложено Ви изпращам отговор на поставени от Вас въпроси.

Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с мен.

По силата на изискванията на Директива 2012/27/ЕО България е поела ангажимент, като страна-член на Общността,

да изпълнява Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.

Мерките по изпълнението на националната цел са включени в Националния план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ).

Напредъкът по изпълнението на този национален ангажимент се отчита в Европейската комисия ежегодно чрез Годишните отчети на НПДЕЕ. Една от мерките в НПДЕЕ е схемата за задължения. Схемата се изпълнява от всички държави членки във връзка с изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.

Част от НСЗЕЕ са индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените по чл. 14 от Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

Цитираното процентно неизпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания се базира на поименен списък, актуален към март 2018 г.

Съгласно ЗЕЕ и изискванията на Директива 2012/27/ЕС отчитането на напредъка става на годишна база, като периода за събиране на информация е до март месец на следващата година. В момента се събира и обработва информацията за 2018 г.

Изпълнението на националната цел, както и на националната схема за задължения е обект на ежегоден анализ и оценка, които се извършват в момента, съгласно посочените в националното законодателство срокове. Актуална информация за 2018 г. ще бъде налична и публикувана именно през месец март 2019 г.

На втория поставен от нас въпрос до изпълнителния директор на АУЕР:

“Ако е така (трите монополиста са в закононарушение, бележка на редакцията), наложени ли са санкции по случая, което е задължение на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, защото липсата на такива би довела до съмнения за корупционни практики?

Получихме следния официален отговор от АУЕР (съкращение на редакцията):

Санкции за „неизпълнение“ на индивидуални задължения за 2017 г., които подлежат на текущо доказване през цялата 2018 г., няма как да бъдат наложени. „Неизпълнение“ на цел за 2017 г. може да бъде установено, съответно

санкционирано, най-рано едва след изтичане на законово-установения срок за оценка и определяне на годишни задължения за текущата (2019) година.

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, Уважаема г-жо Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Уважаеми г-н Бойко Борисов, минстър председател на Република България,

Законо-установеният срок за установяване на неизпълнението (закононарушението) на индивидуалните задължения за 2017 г.,

ИЗТЕЧЕ!!!

Сега целият народ ще види дали сте корумпирани от монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН или сте на страната на гражданите!!!

От вашето действие или бездействие ще зависи КОЙ ще плати сметката по стартираното производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева!!!

Разследването ни продължава.

Очаквайте отговорите на официалните запитвания до:

МЕ – Министерство на Енергетиката Министър Теменужка Петкова МИ – Министерство на Икономиката Министър Емил Караниколов КЕВР – Комисия за Енергийно и Водно Регулиране Председател Иван Иванов КЗК – Комисия за Защита на Конкуренцията Председател Юлия Ненкова АПСК – Агенция за Приватизация и Следприватизационен Контрол Изпълнителен директор П. Александрова

Освен на ЧЕЗ, и лицензът на Енерго Про е за отнемане!!!

Освен на ЧЕЗ, и лицензът на Енерго Про е за отнемане!!!

Разследване на Аларма
Разкрития на „Капитал“

Мащабното и навременно разследване на АЛАРМА и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика относно закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите,

смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милиард лева (разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за ток) по тяхна вина, се натъкна на фрапиращи нарушения на лицензите (Приложение към Решение на МС 27)!!!

Предвид, че комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани покупката на активите на CEZ Group от „Инерком Груп“, за да не доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група,

кога комисията ще разгледа многократно по-голямата концентрация и господстващото положение на Енерго Про при производството и доставка на едро на електрическа енергия от хидроенергийни централи?

Само преди няколко години „Енерго-Про България“ ЕАД влезе във владение като едноличен собственик на „ВЕЦ Енергия холдинг“ ЕАД и притежаваните пряко от дружеството водноелектрически централи: – ВЕЦ „Пирин“, ВЕЦ „Спанчево“ – обединени в каскада „Пиринска Бистрица“, ВЕЦ „Катунци“, ВЕЦ „Огоста“, ВЕЦ „Самораново“, ВЕЦ „Бистрица“ с каскада от осем мини ВЕЦ-а и ВЕЦ „Славово“, и ВЕЦ „Карлуково“.

Не е ли налично хоризонтално припокриване между дейностите на компаниите, собственост на Енерго Про, в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от хидроенергийни централи?

Не са ли налични в дружествата, притежавани от Енерго Про,

и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата на пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия, на търговията с електрическа енергия и на свързаните с търговията услуги по координиране на балансиращи групи, както отбелязват от КЗК, за покупката на активите на CEZ Group от „Инерком Груп“?

Не са ли налични съществени вертикални ефекти, които водят до значително предимство на концентрираните в групата на Енерго Про компании пред техните конкуренти,

което от своя страна възпрепятства ефективната конкуренция на електро енергийния пазар и води до монополните последствия при формирането на цените, на които сме свидетели ежедневно?

Пуснали сме официални запитвания до всички цитирани страни, монополистите и държавните институции. След изтичане на законоустановените срокове за отговор и окомплектоване на разследването ще сезираме по надлежния ред компетентните национални разследващи органи както и Европейската Комисия стартирала производството срещу България!!!

Няма да позволим отново гражданите да плащат за безхаберието от страна на държавата спрямо енергийните монополиси и на практика да бъдат ограбени!!!

“Още по темата”

Както първа Аларма и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика разкри в своето мащабно и навременно разследване публично оповестено чрез статиите в нашия сайт:

“България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!”

„ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците!”

“Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!”

“Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!”

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

и колегите от други медии започнаха своите разследвания:

“КАПИТАЛ: Къде са ви енергийните спестявания”

Както можем да прочетем в статията на колегите от КАПИТАЛ,

има съвсем лесен начин да бъде спасен българския данъкоплатец от милиардна санкция на Европеиската Комисия и при това “…разходите на енергийните дружества биха били много по-малки – за ЕВН около 6.4 млн. лв., за ЧЕЗ – 6.6 млн., а за „Енерго-про“- около 5 милиона…”,

но Калина Трифонова от ЕВН предпочита да задържи откраднатото и да не го върне на бизнеса!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

Разследване на Аларма

Калина Трифонова от ЕВН счита, че е по-добре България да е санкционирана и българските данъкоплатци да платят над 1 милярд лева от джоба си вместо трите монополиста да върнат на бизнеса откраднатите от ЧЕЗ 30 милиона лева за енергийна ефективност!!!

Както първи разкрихме в своето мащабно и навременно разследване публично оповестено чрез статиите в нашия сайт:

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците!

“Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!”

“Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!”

и колегите от други медии започнаха своите разследвания:

“КАПИТАЛ: Къде са ви енергийните спестявания”

Както можем да прочетем в статията на колегите от КАПИТАЛ,

има съвсем лесен начин да бъде спасен българския данъкоплатец от милярдна санкция на Европеиската Комисия и при това “…разходите на енергийните дружества биха били много по-малки – за ЕВН около 6.4 млн. лв., за ЧЕЗ – 6.6 млн., а за „Енерго-про“- около 5 милиона…”,

но Калина Трифонова от ЕВН предпочита да задържи откраднатото и да не го върне на бизнеса!!!

ДЕЛАВЕРИТЕ НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО И ЕВН ЛЪСВАТ!!!

Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!

Готвят се протести заради „ЧЕЗ България“ под прозорците на Борисов. България рискува един милиард глоба от ЕС!

Неправителствени организации се готвят да искат сметка на премиера Бойко Борисов дали ще проспи голямата тесла, която ни се готви от ЕС заради енергийните монополисти ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

В резултат на инертното поведение на всички заинтересовани контролни органи, ЧЕЗ не е изпълнила с десетки милиони лева поетите приватизационни ангажименти за инвестиции в Енергийна ефективност и след това е допринесла и за стартиране на производство на ЕК за установяване на нарушение на Директива 2012 /27/ЕС, предвид огромното неизпълнение на индивидуални цели на ЧЕЗ (приложение към решение на МС 27 ).

Март месец е последният срок, който ни е даден за изпълнение на годишна база на енергийната ефективност, поета като ангажимент от монополистите или в противен случай държавата ще бъде глобена с милиард лева. НПО – тата ще питат премиера дали знае за това и да каже поредна схема ли е, след като нищо не се прави по въпроса. Оказва се, че ЧЕЗ дори се опитва да си присвои 30 милиона неправомерно.

Вече започнаха и опитите на монополистите сметката да бъде платена от държавата чрез крайните потребители със сметките за ток на домакинствата. Опасността е голяма, а премиера и Теменужка Петкова мълчат. Вече подготвяме запитвания, от чиито отговор зависи дали ще организираме ефективни протестни действия пред МС.

Този път ние, гражданите, няма да плащаме сметката заради ЧЕЗ, заканиха се софиянци!

„ЧЕЗ България“ си присвоява 30 милиона за сметка на данъкоплатците! Шефът на АУЕР Ивайло Алексиев, Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката мълчат за схемата!

Трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН си правят собствено законодателство и готвят увеличение на цената на тока подкрепени от американските централи и ВЕИ асоциациите!!!

Разследване на Аларма

Както първи сигнализирахме, България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, а те предлагат сметката да се плати от държавата вместо тях, както е по закон, тоест от джоба на българския данъкоплатец.

Монополисти са в огромно неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС и действащия закон в България, а от вчера предлагат и промяна на закона и увеличение на цената на тока!!!

Наглото предложение беше илюстрирано вчера от Калина Трифонова, представляваща монополиста ЕВН и Националната Енергийна Камара (монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, американските централи и ВЕИ асоциациите) пред чинно слушащите държавни представители от АУЕР, изп. директор Ивайло Алексиев, от КЕВР, председателя Иван Иванов и от Министерството на Енергетикара, зам. министър Жечо Станков.

Мащабното и навременно разследване на АЛАРМА се натъкна на нови фрапантни факти.

Единия от трите монополиста ЧЕЗ е в нарушение и на поетите лицензионни ангажименти за енергийно ефективни инвестиции в България и си е присвоил, под очите на Министерството на Икономиката и Министерството на Енергетиката, неправомерно повече от 30 милиона лева!!!

Видно от електронния сайт на Министерството на енергетиката, на 4 май 2006 г. Агенция за приватизация и ЧЕЗ подписват Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с подробно описани конкретни ангажименти и параметри. Същия ден е сключен Меморандум между Министерство на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С., съгласно който ЧЕЗ поема ангажимент, който е извън ангажиментите по приватизационния договор, а имено ЧЕЗ да инвестира за срок от 4 години 40 млн. евро в Република България.

В рамките на 4-годишния срок на този Меморандум ЧЕЗ А.С. не е извършило инвестициите. Предвид на това на 15.12.2010 г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ЧЕЗ А.С. се подписва Анекс към Меморандума от 2006 г.

За пореден път отново не са изпълнени в пълния обем заявените проекти и ЧЕЗ А.С. и Министерството на икономиката и енергетиката пристъпват към преговори за пренасочване на остатъчния ресурс към нов тип проекти.

Така се стига до подписване на Анекс №2 към Меморандума на 27.06.2014 г. (Анекс №2: Приложение-2(1)-570931519), с което се дава възможност оставащата неизразходвана, но вече освободена сума, да може да бъде използвана за проекти за енергийна ефективност. Според Анекс № 2 ЧЕЗ трябва до 27 март 2017 г. да инвестира повече от 30 милиона лева в енергийна ефективност.

Очевидно и сроковете, предвидени от Анекс №2 към Меморандума, сключен същия ден с Договора за приватизационна продажба на акции от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, са отдавна изтекли. Също така е очевидно, предвид фрапатното неизпълнение на определените с Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД), че и подробно описаните конкретни ангажименти и параметри в Анекс №2 към Меморандума не са изпълнени, както вече се е случило в годините с поетите ангажименти със самия Меморандум и с Анекс №1 към Меморандума.

В резултат на инертното поведение на всички заинтересувани контролни органи и институции, ЧЕЗ първо не е изпълнила с десетки милиони лева поетите приватизационни ангажименти за инвестиции в Енергийна Ефективност и след това е допринесла и за стартиране на 24 януари 2019г. на производство на Европейската комисия за установяване на нарушение на Директива 2012/27/ЕС, предвид огромното неизпълнение на индивидуални цели на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД) (Приложение към Решение на МС 27).

Приложение към Решение на МС 27

Пуснали сме официално запитване до всички цитирани страни, но до момента не сме получили отговор нито от монополистите, нито от държавните институции и както обикновено българския данъкоплатец ще плати сметката от стотици милиони поради безстопанствеността на тези които трябва да контролират и санкционират монополистите – първи по ред Ивайло Алексиев, директор на АУЕР, Иван Иванов, председател на КЕВР, Жечо Станков, зам. министър на Енергетиката, както и представителите на Агенцията за Приватизация и Следприватизационен Контрол!!!

След изтичане на законоустановените срокове за отговор, при липса на реакция от страна на агенциите, ще предоставим мащабното и навременно разследване на АЛАРМА на компетентните органи в България за санкциониране на закононарушенията от страна на монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

България рискува огромна глоба за стотици милиони от ЕС заради трите енергийни монополисти в страната – ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН!

Отново сметката ще се плати от джоба na българския данъкоплатец, предизвиквайки протести, подобни на тези от 2013-2014 година, заради високите сметки на електроенергията за българските домакинства.

Опасността идва от неизпълнение по директива 2012/27/ЕС, според която при неизпълнение по закона за енергийна ефективност и определените им индивидуални цели от регистрираните дружества за търговия с ел. енергия на българския регулиран и свободен пазар ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД) , Енерго Про (Енерго Про енергийни услуги ЕООД, Енерго Про продажби АД) и EVN (EVN България еректроснабдяване ЕАД) държавата ще бъде санкционирана с огромна сума.

За съжаление тези дружества като монополисти са в огромно неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС до този момент. Възможно е да се чувстват недосегаеми в България, правейки каквото си пожелаят, ощетявайки държавата с неизпълнение на европейските директиви по закон и поетите ангажименти към България.

Случи ли се това, сметката отново ще бъде платена от всички нас, крайните потребители, чрез сметките за ток към домакинствата. Притеснително е, че европейската комисия стартира на 24 януари 2019 година производство за установяване на нарушения, изпращайки официално уведомително писмо до България, давайки срок от два месеца за отговор дали е спазена директивата.

Оказва се, че данните за неспазванe на европейската директива в България са скандални. Сезирани сме от ЕС, след последно протоколно решение на МС 27 от 11.07. 2018 година (Приложение към Решение на МС 27),

от което се разбира и отчита деветдесет и четири процента (94%) неизпълнение на целите от страна на задължените лица, търговци на енергия за 2017 година.

За 2018 година положението е подобно, като по този начин става невъзможно изпълнението на целите в програмния период 2016-2020 година. Това със сигурност ще доведе до многомилионните санкции за България a в левове, ще стигнат и милиард. Питаме се, от къде държавата ще вземе тези пари?!

Отново ли гражданите ще плащаме безхаберието от страна на държавата спрямо енергийните монополиси и защо не са взели никакви мерки по въпроса!?

В уведомителното писмо на ЕК, пратено до българските власти, ясно е посочено, че държавите членки, като България, трябва в двумесечен срок да отговорят на ЕК. Ако това не се случи, комисията ще прати мотивирано становище на техните органи и това води до огромни неустойки. Тук идва и опасността дали ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще изпълнят изискванията на закона и дали държавните органи ще си свършат работата, принуждавайки ги това да се случи!

Видно е нежеланието на ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН да изпълнят изискванията, предвиждащи механизма за покриване на индивидуалните им цели за енергийни спестявания, като това са (директни инвестиции в ЕСКО проекти, закупуване на удостоверения за енергийни спестявания и други), въпреки че са длъжни. Отчитането за изпълнение е с краен срок 1.03.2019 година. При неспазване на определения срок България ще бъде санкционирана (разбирайте гражданите) по тяхна вина.

Опасността е реална и затова АЛАРМА започна мащабно и навременно разследване, дали АУЕР (Агенция за устойчиво енергийно развитие) си e свършила работата, защитавайки интереса на гражданите и държавата и най – вече, дали АУЕР не толерират фрапантното неизпълнение с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица, което би било престъпление!

Източник:

Разследване на АЛАРМА

Клъстер за свободно слово с писмо до посолствата по казуса Елена Йончева и репресията към журналисти.

Клъстер за свободно слово с писмо до посолствата по казуса Елена Йончева и репресията към журналисти. Клъстер за свободно слово, медии и журналистика уведоми всички посолства за случващото се в българската действителност към неудобни журналисти за властта като Елена Йончева.

От клъстера призовават международната и европейска общност да реагират и спасят както свободата на словото, медиите и журналистиката, навременно да се намесят за спасяване на демокрацията в България. Страната се е превърнала в авторитарна държава, с опасност от пълзяща диктатура.

Използват се инструменти, като държавни институции и приемане на спорни закони за прилагане на репресия към инакомислещи журналисти и собственици на медии, дръзнали да изкарат нередностите на властта. Писмото на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика ще бъде изпратено и до президента Радев, с призив за еднозначна реакция по повод антидемократичните законодателни промени, потъпкващи човешките права и свободата на словото.

Ето и писмото, изпратено до посолствата,

представляващи всички държави в България и до президента на Република България Румен Радев:

Относно държавната репресия към разследващия журналист Елена Йончева.

Изпращаме ви декларацията на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, с която ви алармираме за поредния случай на репресия и унижение към журналист в европейска държава като България, член на ЕС и НАТО,

длъжна да споделя и защитава европейските ценности. Уведомяваме ви, че България се превръща във все по – опасно място за работа на журналисти и собственици на медии, отразяващи или разследващи злоупотреби, корупция и нередности, свързани с властта.

Под маската на антикорупционни органи и закони, българското правителство създаде инструменти за тежка репресия към инакомислещи, собственици на медии и журналисти, чрез които органи и закони се прави опит за окончателно унищожение на граждански права, свободата на словото, медиите и журналистиката, като фундамент и гарант за опазване на демокрацията в страната.

Призоваваме ви за остра категорична и навременна реакция от световната и европейска общност за възвръщане и опазване на демокрацията в България като членка на ЕС.

Съхранението на свободата на словото, медиите и журналистите е по – необходимо от всякога, за да се преборим с налагащия се авторитаризъм и диктатура в България.

ДЕКЛАРАЦИЯ

От Клъстер за свободно слово, медии и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика Клъстер за свободно слово, медии и Клъстер за свободно слово, медии и журналистика остро осъжда опита за репресия и сплашване към българската журналистка Елена Йончева чрез спецпрокуратурата.

Йончева е емблематичен журналист, имащ смелостта да се опълчи и разследва финансови злоупотреби с парите на българските граждани, националния бюджет и еврофондове, свързани с властта.

Действията срещу журналистката Елена Йончева представляват грубо погазване на свободата на словото, медиите и журналистиката в България, която се нарежда на незавидното 111 – то място в световните класации! Отбелязваме, че Йончева не е първият пример за натиск и репресия в България. Прави се опит за смачкване и унижение на неудобната журналистка, застрашаваща корупционни схеми във властта! Твърдо заставаме зад Елена Йончева и надлежно ще уведомим международната общност, чрез представляващите ги посолства, за случващото се в България. Прилаганите методи за репресия срещу българските журналисти е не само опасна практика, но и отричане и пречка България да бъде свободна, демократична и правова държава. Призоваваме гражданите остро да реагират и да не позволят родината ни да тръгне по опасния път на явна диктатура и самоуправство, погазващи всички човешки и граждански свободи! Информираността на обществото, свободното изразяване на мнение и свободни медии са изконни права и трябва да ги отстояваме. Опитът за натиск към журналистката Елена Йончева чрез властови похвати е и политическа репресия като представител на българска опозиционна партия. Председател: Кристиян Коев

Съюзът на българските журналисти обяви: Сезираме Европа! В България е извършено покушение срещу Свободата на словото

Съюзът на българските журналисти изразява сериозна загриженост и дълбоко възмущение от приемането в НС на поправките на Закона за защита на личните данни, които практически лишават журналистите от възможността да упражняват свободно професията си.

На днешното заседание на УС на СБЖ бе прието следното становище:

До президента на Република България Румен Радев

До председателя на Народното събрание Цвета Караянчева

До парламентарната Комисия по културата и медиите

До всички медии чрез БТА

ПОКУШЕНИЕ СРЕЩУ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО

Становище на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти

Съюзът на българските журналисти изразява сериозна загриженост и дълбоко възмущение от приемането в НС на поправките на Закона за защита на личните данни, които практически лишават журналистите от възможността да упражняват свободно професията си.

Новите текстове на закона позволяват на държавната Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) да контролира работата на журналистите и на медиите, като преценява за всеки конкретен случай дали журналистите са използвали законосъобразно лични данни. За целта се използват 10 обтекаеми критерии, които може да бъдат тълкувани и прилагани крайно субективно.

А на институциите се дава право да отказват достъп до информация. На практика това създава режим на цензура върху медиите, като всяко изнасяне на нелицеприятна информация за държавната власт и нейни представители или за корупционни практики в икономическата и обществената сфера може да бъде преценено като „накърняване на доброто име” на критикуваните.

Журналистите, техните архиви и документи може да бъдат проверявани, което обезсмисля запазването на правото им да отказват информация за източниците си. По преценка на КЗЛД на журналисти и медии може да се налагат огромни глоби, които са непосилни за тях. Новите текстове в закона фактически създават условия за ликвидиране на разследващата журналистика.

Промените се оправдават със синхронизиране на нашето законодателство с Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR), но на практика нямат нищо общо с целите на този регламент. Нешо повече – самият регламент формулира различен режим за медиите и журналистиката при прилагането на изискванията за защита на личните данни.

На това основание в Германия например журналистите са изключени от обхвата на закона по тази материя. За такъв режим при обсъждането на законовите промени у нас месеци наред настояваше СБЖ, но възраженията ни не бяха чути. С гласовете на 83-ма депутати бе наложена държавна цензура върху медиите и бе приет не Закон за защита на личните данни,

а Закон за защита на корупцията и на нейните носители.

Призоваваме президента на Република България Румен Радев да наложи вето върху приетия закон, а ако той отново бъде гласуван в същия вид в НС, да бъде сезиран Конституционният съд,

тъй като новите текстове накърняват свободата на словото, конституционното право на свобода на съвестта и свободно изразяване на мнение, както и правото на обществото да бъде информирано.

СБЖ ще сезира международните си партньори – Европейската федерация на журналистите и Международната федерация на журналистите, и организации като „Репортери без граници” за приемането в България на мракобесни норми спрямо журналистиката и свободата на словото и ще потърси съдействие за отмяната им.

Председател на УС на СБЖ:

СНЕЖАНА ТОДОРОВА

Корнелия Нинова благодари на Клъстър за свободно слово, медии и журналистика

Благодарим на Съюза на българските журналисти, Клъстър за свободно слово, на хилядите хора, които се обадиха на нас и на нея, за да изразят подкрепа. Вие показахте, че обществото има съпротивителни сили и можем заедно, не само да осъдим авторитарния режим на Борисов в България, можем заедно да го отхвърлим. „

А тези думи лидерът на БСП Корнелия Нинова благодари на Клъстъра и на БСЖ за позицията ни във връзка с обвиненията, отправени спрямо Елена Йончева.

Процесът срещу Елена Йончева не е наказателен, а политически

Заедно можем да отхвърлим авторитарния режим на Борисов

Декларация от името на ПГ на „БСП за България”

Уважаеми български граждани,
През 2014г. беше обявен фалитът на Корпоративна търговска банка. През 2017г. прокурорът Иван Гешев обяви, че в модела КТБ са разкрити връзки на политици, които са получавали нерегламентирано пари в брой, по нареждане на Цветан Василев. Веднага написах писмо до Специализираната прокуратура и поискахме имената на тези политици да бъдат обявени публично. Сега е края на януари 2019 г. и както сами знаете нито един политик не е обявен публично и срещу него не е започнало разследване. За това пък беше повдигнато обвинение на колегата и журналист Елена Йончева. И се питаме – защо сега, след 5 години?

Уважаеми българи, за 5 години Елена Йончева нито веднъж не е викана, не е разпитвана и не ѝ е дадено право да обясни и да представи документи и доказателства. За 5 години никой около разследването КТБ не е чувал за името на Елена Йончева. Стои въпросът защо точно сега и точно на нея се случва това? Защото това е политически процес, а не наказателен, това е репресия заради нейната смелост да изнесе случаите на кражби и корупция в България, на оградата с Турция, „Кумгейт” в Хасково, строителството на пътища и да си позволи да започне разследване за къщата на един политик в Барселона, както и да го осъди за лъжа. Това е причината днес Елена Йончева да е подложена на тази репресия.
Ние всички стоим зад нея, и ПГ на „БСП за България”, и БСП. Няма да позволим върху нея да се упражнява натиск и ще я подкрепим с всички възможности, които имаме, като партия и като нейни колеги. От днес привличаме и международна подкрепа, като изпращаме писма с пълната информация за случващото се до посолствата на ЕС, до Международната федерация на журналистите, Европейската федерация на журналистите, Репортери без граници, които ни отреждат ужасното 111 – то място по свобода на медиите, по време на управлението на Бойко Борисов.

Този въпрос, уважаеми българи, не е просто за защита на Елена Йончева, той е симптоматичен въпрос за няколко неща. КТБ е ярък пример за задкулисие, сливане на власт и пари, на мафия и управление и истинските виновници няма да бъдат разкрити и наказани. Те стоят и сега отзад, в това задкулисие, и продължават да разграбват КТБ, за която вие платихте от джоба си. Второ – това е моделът на прехода, който за съжаление продължава и днес, и на който две години предлагаме да сложим край. Това обаче е и трети въпрос, не за Елена Йончева, а за държавността, защото грубо потъпква принципите за разделение на властите – изпълнителната власт използва част от съдебната за политическа репресия. Това са последните опити на една авторитарна власт да използва всички мерки, за да се спаси. Това е образ и на друг елемент на правовата, демократична и конституционна България – да се отнеме всяка свобода на словото, на различното мнение, да се накаже този, който критикува и има смелостта да показва корупцията на властта. Това е и тест за съпротивителните сили на нашето общество.
Благодарим на Съюза на българските журналисти, Клъстър за свободно слово, на хилядите хора, които се обадиха на нас и на нея, за да изразят подкрепа. Вие показахте, че обществото има съпротивителни сили и можем заедно, не само да осъдим авторитарния режим на Борисов в България, можем заедно да го отхвърлим.

ДЕКЛАРАЦИЯ от Клъстер за свободно слово, медии и журналистика

ДЕКЛАРАЦИЯ

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика остро осъжда опита за репресия и сплашване към българската журналистка Елена Йончева чрез спецпрокуратурата.

Йончева е емблематичен журналист, имащ смелостта да се опълчи и разследва финансови злоупотреби с парите на българските граждани, националния бюджет и еврофондове, свързани с властта.

Действията срещу журналистката Елена Йончева представляват грубо погазване на свободата на словото, медиите и журналистиката в България, която се нарежда на незавидното 111 – то място в световните класации!

Отбелязваме, че Йончева не е първият пример за натиск и репресия в България. Прави се опит за смачкване и унижение на неудобната журналистка, застрашаваща корупционни схеми във властта!

Твърдо заставаме зад Елена Йончева и надлежно ще уведомим международната общност, чрез представляващите ги посолства, за случващото се в България.

Прилаганите методи за репресия срещу българските журналисти е не само опасна практика, но и отричане и пречка България да бъде свободна, демократична и правова държава.

Призоваваме гражданите остро да реагират и да не позволят родината ни да тръгне по опасния път на явна диктатура и самоуправство, погазващи всички човешки и граждански свободи!

Информираността на обществото, свободното изразяване на мнение и свободни медии са изконни права и трябва да ги отстояваме.

Опитът за натиск към журналистката Елена Йончева чрез властови похвати е и политическа репресия като представител на българска опозиционна партия.

Председател: Кристиян Коев