ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН срещу ИНСТИТУЦИИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред в БЪЛГАРИЯ?

ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН срещу ИНСТИТУЦИИТЕ, ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред в БЪЛГАРИЯ?

Както вече писахме, мащабното и навременно разследване на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, както и разкритията на “Капитал”,

относно закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите, смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева(разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за ток) е в АПОГЕЯ си (Приложение към Решение на МС 27)!!!

На отправеното от АЛАРМА официално запитване до всички заинтересувани институции относно фрапантното неизпълнение (ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ) с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица:

– индивидуална цел за енергийни спестявания 2017 г. 423,533 ГВтч (100,00%)
– неизпълнение 2017 г. 396,868 ГВтч (93,70%)

И най-важното кога ИНСТИТУЦИИТЕ смятат да започнат да санкционират ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН относно неспазването на Закона за Енергийна Ефективност!!!

Изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев, на когото е възложен контрола върху спазването на закона, заявява в официален отговор до редакцията, че от месец март ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона с периодични глоби до 500.000лв!!!

“Приложено Ви изпращам отговор на поставени от Вас въпроси.

По силата на изискванията на Директива 2012/27/ЕО България е поела ангажимент, като страна-член на Общността, да изпълнява Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.

Напредъка по изпълнението на този национален ангажимент се отчита в Европейската комисия ежегодно чрез Годишните отчети на НПДЕЕ.

Цитираното процентно неизпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания се базира на поименен списък, актуален към март 2018 г.

„Неизпълнение“ на цел за 2017 г. може да бъде установено, съответно санкционирано, най-рано едва след изтичане на законово-установения срок за оценка и определяне на годишни задължения за текущата (2019) година (месец март 2019г. бележка на редакцията).

Ивайло Алексиев, изп. директор АУЕР“

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР,

Уважаема г-жо Теменужка Петкова, министър на енергетиката,

Уважаеми г-н Бойко Борисов, минстър председател на Република България,

Законо-установения срок ИЗТЕЧЕ!!!

ДО ИНСТИТУЦИИТЕ: На страната на монополистите от ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН ли сте или на страната на ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред?

ДО ИНСТИТУЦИИТЕ:

На страната на монополистите от ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН ли сте или на страната на ГРАЖДАНИТЕ и правовия ред?

Мащабното и навременно разследване на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, както и разкритията на “Капитал”,

относно

закононарушенията в сектор Енергийна Ефективност на трите, смятани за монополиста, ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, довели до стартиране на производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана с

над 1 милярд лева (разбирайте гражданите, като крайни потребители, чрез сметките за токе в АПОГЕЯ си (Приложение към Решение на МС 27)!!!

Във връзка с публикувания на 24 януари 2019 г. информационен документна официалната страница на Европейската Комисия за стартирането на производство за установяване на нарушение относно Директива 2012/27/ЕС и изпращането на
официално уведомително писмо до България със срок от два месеца за отговор.


http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm

Както и във връзка с публикуваното на официалната страница на АУЕР протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. с утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г., както и отчетеното към момента неизпълнение за 2017г.


https://www.seea.government.bg/bg/vazhno/9945-individualni-tseli-2018

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика отправи официално запитване до всички заинтересувани институции относно фрапантното неизпълнение (ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ) с над деветдесет процента (90%) на определените от Министерски съвет индивидуални цели за енергийни спестявания от страна на задължените лица:

– индивидуална цел за енергийни спестявания 2017 г. 423,533 ГВтч (100,00%)
– неизпълнение 2017 г. 396,868 ГВтч (93,70%)

Също така, сигнализирахме ИНСТИТУЦИИТЕ и относно НАРУШЕНИЯТА НА ЛИЦЕНЗИТЕ от страна на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.
Основното и най-важното, за което попитахме ИНСТИТУЦИИТЕ е какво смятат да предприемат и кога ще започнат да санкционират ЗАКОНОНАРУШИТЕЛИТЕ от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН, относно неспазването на Закона за Енергийна Ефективност!!!

Както анонсирахме, разследването на Клъстер за свободно слово, медии и журналистика, е в АПОГЕЯ си!!!

ИНСТИТУЦИИТЕ заявяват в официалните отговори до редакцията, че от месец март ПРЕСТЪПНОТО поведение на монополистите от ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН ще бъде санкционирано с цялата тежест на закона!!!

На официалното запитване до изпълнителния директор на АУЕР, Агенция за Устойчиво Енергийно Развитие, на когото е възложен контрола върху
спазването на Закона за Енергийна Ефективност:

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев,

Моля да отговорите дали все още дружествата за търговия с ел. енергия на българския регулиран и свободен пазар и с топлинна енергия, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЧЕЗ Електро България АД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Енерго Про Енергийни Услуги ЕООД и Енерго Про Продажби АД,

са в неизпълнение на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017 г. и 2018 г.?”

Получихме следния официален отговор от АУЕР (съкращение на редакцията):

Приложено Ви изпращам отговор на поставени от Вас въпроси.

Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с мен.

По силата на изискванията на Директива 2012/27/ЕО България е поела ангажимент, като страна-член на Общността,

да изпълнява Национална цел за енергийни спестявания до 2020 г.

Мерките по изпълнението на националната цел са включени в Националния план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ).

Напредъкът по изпълнението на този национален ангажимент се отчита в Европейската комисия ежегодно чрез Годишните отчети на НПДЕЕ. Една от мерките в НПДЕЕ е схемата за задължения. Схемата се изпълнява от всички държави членки във връзка с изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.

Част от НСЗЕЕ са индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените по чл. 14 от Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

Цитираното процентно неизпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания се базира на поименен списък, актуален към март 2018 г.

Съгласно ЗЕЕ и изискванията на Директива 2012/27/ЕС отчитането на напредъка става на годишна база, като периода за събиране на информация е до март месец на следващата година. В момента се събира и обработва информацията за 2018 г.

Изпълнението на националната цел, както и на националната схема за задължения е обект на ежегоден анализ и оценка, които се извършват в момента, съгласно посочените в националното законодателство срокове. Актуална информация за 2018 г. ще бъде налична и публикувана именно през месец март 2019 г.

На втория поставен от нас въпрос до изпълнителния директор на АУЕР:

“Ако е така (трите монополиста са в закононарушение, бележка на редакцията), наложени ли са санкции по случая, което е задължение на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/, защото липсата на такива би довела до съмнения за корупционни практики?

Получихме следния официален отговор от АУЕР (съкращение на редакцията):

Санкции за „неизпълнение“ на индивидуални задължения за 2017 г., които подлежат на текущо доказване през цялата 2018 г., няма как да бъдат наложени. „Неизпълнение“ на цел за 2017 г. може да бъде установено, съответно

санкционирано, най-рано едва след изтичане на законово-установения срок за оценка и определяне на годишни задължения за текущата (2019) година.

Уважаеми г-н Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, Уважаема г-жо Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Уважаеми г-н Бойко Борисов, минстър председател на Република България,

Законо-установеният срок за установяване на неизпълнението (закононарушението) на индивидуалните задължения за 2017 г.,

ИЗТЕЧЕ!!!

Сега целият народ ще види дали сте корумпирани от монополистите ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН или сте на страната на гражданите!!!

От вашето действие или бездействие ще зависи КОЙ ще плати сметката по стартираното производство от страна на Европейската Комисия за неизпълнение на Директива 2012/27/ЕС с реален риск България да бъде санкционирана над 1 милярд лева!!!

Разследването ни продължава.

Очаквайте отговорите на официалните запитвания до:

МЕ – Министерство на Енергетиката Министър Теменужка Петкова МИ – Министерство на Икономиката Министър Емил Караниколов КЕВР – Комисия за Енергийно и Водно Регулиране Председател Иван Иванов КЗК – Комисия за Защита на Конкуренцията Председател Юлия Ненкова АПСК – Агенция за Приватизация и Следприватизационен Контрол Изпълнителен директор П. Александрова